Privatlivspolitik for Tommestokken

[22-o4-2018 seneste ændring i privatlivspolitikken]

Tommestokkens dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Den dataansvarlige, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Hvis du er i tvivl kan der rettes henvendelse til den dataansvarlige.

Kontaktoplysninger:

 • Kontaktperson: Christian Høegh
 • Adresse: Nielstrupvej 39, 5250 Odense SV
 • CVR: 29 538 212
 • Telefonnr.: 21 46 23 17
 • Mail: Christian@tommestokken.dk
 • Website: www.tommestokken.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Kundeoplysninger:
  • Almindelige personoplysninger:
   • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse
  • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: Ingen.
 2. Oplysninger om ansatte:
  • Peter Morthorst Rasmussen – Partner i Tommestokken.
  • Christian Høegh – Partner i Tommestokken.

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • SKAT ex. i forbindelse med ansættelsesforhold og virksomheds drift
 • Andre kilder ex. i forbindelse byggeri fra kommunen eller andre offentlige myndigheder i forbindelse med ex. tilskud til energirenovering

 

Firmaets formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Firmaets berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at behandle dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formålene:

 1. Formål med behandling dine oplysninger:
  • Firmaets kundehåndtering, herunder fakturaopkrævning
  • Som led i firmaets aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning på vores kunder
  • Opfyldelse af lovkrav, herunder regnskabsoplysningsloven, mm
  • Levering af ydelser du har bestilt
  • Administration af din relation til os, herunder ansættelsesforhold

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine kundeoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Opfyldelse af kundepligter, herunder opkrævning og betaling af faktura m.v.
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige oplysninger også i en periode efter dit samarbejde med Tommestokken

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til
enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring. Vi kan i nogle tilfælde skulle videregive personoplysninger til skat eller andre offentlige myndigheder som vi er underlagt rent lovgivningsmæssigt. Det kunne også være i forbindelse med lønbehandling. Der videregiver vi kun nødvendige oplysninger.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger som kunde hos Tommestokken.

Vi har forskellige formål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som privatkunde, firma kunde eller ansat.

Pivatkunde:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra kunde forholdet ophører og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige oplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for ophøret af forbindelsen med Tommestokken

Firmakunde:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra kunde forholdet ophører og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige oplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for afslutningen af vores relation med Tommestokken

Ansat:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ansættelsesforholdet ophører og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige oplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for ophøret af forbindelsen med Tommestokken

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

 

Bilaget er udarbejdet af IT Experterne og godkendt af Tommestokken 3. udgave, februar 2018.

Kontakt

Tommenstokken ApS Tømrer & Montage
Holmstrupvænget 12, 5250 Odense SV

Få et uforpligtende tilbud

Vi klarer det hele til tiden og til den rigtige pris. Så kontakt os i dag for et gratis og uforpligtende tilbud.

Kontakt os